Group 68

Rekrutacja 2024/2025

Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych

 1. Oświadczenie woli o kontynuacji –  od 20 maja do 31 maja (dla wychowanków zamieszkujących w bursie) – pobierz deklarację
 2. Przyjmowanie wniosków nowych kandydatów – od 3 czerwca do 28 czerwca do godz. 15:00  (wniosek dla uczniów ubiegających się o miejsce w bursie) – pobierz wniosek

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. Lista zakwalifikowanych – 8 lipca 2024 r. do godz. 12:00.
 2. Obowiązkowe potwierdzenie woli przyjęcia – od 8 lipca do 12 lipca 2024 r. do godz. 15:00.
 3. Lista przyjętych oraz informacja o wolnych miejscach – 5 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00.

Termin postępowania uzupełniającego

 1. Przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym – od 22 sierpnia do 23 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00.
 2. Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym – 26 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00.
 3. Obowiązkowe potwierdzenie woli przyjęcia – 27 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00.
 4. Lista przyjętych kandydatów w postępowaniu uzupełniającym – 28 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00.

Oświadczenie woli o kontynuacji lub wniosek o przyjęcie do bursy można pobrać od poniedziałku do piątku w sekretariacie bursy w godz. 7:00 – 15:00 lub skorzystać z dokumentów zamieszczonych na naszej stronie internetowej w dziale Rekrutacja.

Regulamin rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.

 1. Zasady rekrutacji ogłasza się w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora bursy.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  2. dokonanie merytorycznej oceny wniosków przedłożonych przez kandydatów,
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 4. Do bursy przyjmowani są uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg w okresie pobierania poza miejscem zamieszkania.
 5. Rekrutacja przeprowadzona jest w terminie od 20. maja do 28. czerwca.
 1. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Wychowankowie bursy, którzy spełniają wymogi formalne i wychowawcze mają prawo pozostać w bursie w następnym roku szkolnym. W tym celu:
  1. do dnia 31. maja do godz. 15:00 wychowankowie, rodzice lub pełnoletni wychowankowie bursy corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu zamieszkiwania w bursie,
  2. komisja rekrutacyjna ocenia deklaracje woli i dokonuje rekwalifikacji na nowy rok szkolny,
  3. rekwalifikacji można odmówić gdy:
   1. wychowanek nie spełnia wymogów formalnych zakwalifikowania do placówki,
   2. wychowanek rażąco lub wielokrotnie naruszał regulamin lub statut bursy,
   3. wychowanek nie prezentuje właściwych postępów w nauce (więcej niż jedna ocena niedostateczna),
   4. wychowanek został usunięty z bursy, działa na szkodę placówki,
   5. wychowanek w ciągu roku szkolnego zalegał z opłatami za bursę, do dnia posiedzenia komisji rekrutacyjnej należność za bursę nie została uregulowana,
   6. wychowanek wykazuje niewłaściwe, lekceważące zachowanie wobec dyrektora, wychowawców lub pracowników bursy.
 3. W związku z ust. 2 pkt. 3.2 i ust. 2 pkt. 3.3 możliwa jest rekwalifikacja warunkowa.
 4. Wychowankowie, którzy nie zostali rekwalifikowani mogą ubiegać się o miejsce w bursie w terminie postępowania uzupełniającego, gdy bursa dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy mają wychownkowie mieszkający w bursie w ubiegłym roku szkolnym, którzy przestrzegali obowiązujących w placówce przepisów i złożyli w terminie deklarację woli.
 3. Dyrektor bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń bursy i stronie internetowej bursy www.bursa4.elblag.pl terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów.
 4. Rodzice niepełnoletnich uczniów oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy ubiegają się o miejsce w bursie zobowiązani są złożyć wniosek wraz z załącznikami:
  1. wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu i jest udostępniony na stronie internetowej bursy,
  2. wnioski należy składać w terminie do 28. czerwca do godz. 15:00.
 5. Do wniosku można również załączyć inne dokumenty opisujące sytuację kandydata.
 6. Do bursy nie są przyjmowane dzieci i młodzież, którym placówka nie może zapewnić odpowiedniej opieki i wychowania w stosunku do ich dysfunkcji rozwojowych lub zdrowotnych. Do bursy mogą być przyjęci uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi związanymi z dysleksją, dysgrafią oraz zaniedbaniami edukacyjnymi.
 7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria formalne kwalifikujące do bursy niż liczba wolnych miejsc komisja rekrutacyjna na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego weźmie pod uwagę łącznie kryteria ustawowe oraz kryteria lokalne określone przez organ prowadzący.
 8. W procesie rekrutacji decydującą rolę odgrywa suma punktów uzyskanych przez kandydata za spełnianie kryteriów.
 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych zgodnie z art. 158 ust.1-5 ustawy Prawo oświatowe.
 11. W terminie 3. dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 12. Uzasadnienie sporządza się terminie 3. dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 11. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 13. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3. dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 14. Dyrektor bursy w terminie 3. dni od dnia otrzymania odwołania podejmuje decyzję w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora bursy służy skarga do sądu administracyjnego.
 15. Osoby przyjęte do bursy zobowiązane są potwierdzić wolę zamieszkania w placówce. Należy to uczynić na piśmie bądź telefonicznie w terminie od 8. lipca do 12. lipca do godz. 15:00.
 16. Wychowanek, który nie potwierdzi woli korzystania z bursy w danym roku szkolnym oraz nie zakwateruje się w placówce do 1. września zostaje skreślony z listy wychowanków.
 17. Miejsce w Bursie Szkolnej nr 4 w Elblągu przyznaje się na jeden rok szkolny.
 18. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty w ciągu roku szkolnego po pozytywnej opinii dyrektora bursy.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do bursy placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 2. Zasady postępowania rekrutacyjnego z $3 ust. 4-12 stosuje się odpowiednio, przy czym osoby, które brały udział w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym tylko potwierdzają pisemnie chęć udziału w drugim postępowaniu rekrutacyjnym. Osoby, które brały udział w pierwszym postępowaniu mają prawo uzupełnić swój wniosek.
 3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 23. sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 4. Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi w terminie do 26. sierpnia do godz. 12:00.
 5. Kandydaci mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia do bursy w terminie do 27. sierpnia do godz. 15:00.
 6. Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym zostanie opublikowana 28. sierpnia do godz. 12:00.
 1. W okresie poza rekrutacją o przyjęciu do bursy decyduje dyrektor w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 2. Przyjęcie wychowanka relegowanego z innej bursy wymaga zasięgnięcia opinii członków rady pedagogicznej.
 3. Zmiany w regulaminie wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzaniu.
 4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja z postępowania rekrutacyjnego przechowywane są nie dłużej, niż do końca roku szkolnego, którego dotyczy nabór lub do końca okresu pobytu wychowanka w bursie.
 5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych oraz dokumentacja z postępowania rekrutacyjnego przechowywane są w placówce przez okres roku. W sytuacji, gdy na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego dane osobowe przechowywane są do zakończenia postępowania.
 6. Regulamin obowiązuje z dniem jego wprowadzenia w życie.
Skip to content