Group 68
misja i wizja

MISJA

Naszym zadaniem jest zapewnienie opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Chcemy stworzyć wychowankom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanka w wymiarze fizycznym, psychicznym, intelektualnym, społecznym, moralnym i duchowym.

WIZJA

Dążymy do tego, aby nasza placówka:
-była nowoczesną i przyjazną oraz bezpieczną,
-zapewniała wysokie standardy wychowania i opieki,
-przygotowywała wychowanków do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w dorosłym życiu, aktywnego funkcjonowania na rynku pracy,
-rozwijała umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, promowała zdrowy i bezpieczny styl życia.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli aktywni, kreatywni, twórczy i otwarci na świat, tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka oraz odpowiedzialni za otaczające ich środowisko.

Skip to content