Group 68

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Bursa Szkolna nr 4 z siedzibą przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 37, 82-300 Elbląg, Telefon: 55 625 66 00, reprezentowana przez dyrektora Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Artur Gronek, e-mail: iod@ecuw.elblag.eu, tel. 55 625 68 08 oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych p. Maria Drezner, e-mail: iod@ecuw.elblag.eu, tel. 55 625 68 00; 
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646);
  3. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa;
  4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych;
  5. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
  6. Każdy posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Zgromadzone dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Skip to content