Group 68
1teren 3

Bursa Szkolna nr 4 jest placówką koedukacyjną zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miasto Elbląg. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie oraz rodzicami wychowanków, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi. Opieka realizowana jest całodobowo od niedzieli do piątku. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której przewidziane są ferie szkolne.

Skip to content