Bursa Szkolna nr 4 jest placówką koedukacyjną zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz uczniom szkół sportowych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie oraz rodzicami wychowanków, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi. Opieka realizowana jest całodobowo od niedzieli do piątku. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której przewidziane są ferie szkolne.

Statut Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu 

 

Kadra pedagogiczna:

dyrektor - Urszula Walentynowicz

wychowawcy:

 • Paula Bajorek
 • Józefa Chmura
 • Kamila Dzikońska-Pietryka
 • Magdalena Janczuk
 • Magdalena Słowik
 • Paulina Zarychta-Cegielska
 • Katarzyna Rynkowska
 • Ewa Kobyłecka
 • Beata Sokół

 

W bursie działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez dyrektora bursy. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

 1. diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków;
 2. opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny;
 3. dokonywanie okresowej analizy i oceny skuteczności podejmowanych działań wychowawczych;
 4. doskonalenie metod pracy wychowawczej.

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.

Bursa posiada w swojej ofercie:

 1. miejsca noclegowe w pokojach dwu-, trzy-, cztero- i pięcioosobowych dla uczniów wszystkich typów szkół,
 2. całodzienne wyżywienie we własnej stołówce,
 3. całodobowy nadzór pedagogiczny,
 4. salę do gry w tenisa stołowego,
 5. miejsce spotkań przy grillu,
 6. dwie sale telewizyjne,
 7. klub wyposażony w stół bilardowy,
 8. możliwość dostępu do Internetu w każdym pokoju wychowanka,
 9. bardzo dobre zaplecze sanitarno-higieniczne,
 10. możliwość bezpłatnego korzystania z sali gimnastycznej i siłowni dla wychowanków bursy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/393/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r. miesięczna opłata za zakwaterowanie wychowanka wynosi 110 zł. Opłatę wnosi się do 15 każdego miesiąca na konto:

BANK PKO BP 33 1020 1752 0000 0802 0230 9516

Całodzienna stawka żywieniowa od poniedziałku do czwartku wynosi 14 zł (śniadanie 4 zł, obiad i podwieczorek 6 zł, kolacja 4 zł), natomiast śniadanie w piątek 6 zł.

 

Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24. roku życia.

Naszym wychowankom zapewniamy:

 1. całodobową opiekę;
 2. warunki do nauki;
 3. pomoc w nauce;
 4. warunki do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień;
 5. warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce. 

Swoje zadania realizujemy we współpracy z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi.